1 2 3
Học viện CSND tiếp xã giao Tùy viên An ninh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Học viện CSND tiếp xã giao Tùy viên An ninh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Học viện CSND tiếp xã giao Tùy viên An ninh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ngày 23/7/2019, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp xã giao Ngài Patrick Joseph Harms, Tùy viên An ninh mới nhận chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.