1 2 3
Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em

Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Học viện CSND đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời kỳ mới, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong...

MỚI CẬP NHẬT XEM NHIỀU NHẤT