1
Học viên D42 hoàn thành học kỳ trao đổi quốc tế tại Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Học viên D42 hoàn thành học kỳ trao đổi quốc tế tại Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Học viên D42 hoàn thành học kỳ trao đổi quốc tế tại Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Thực hiện chương trình trao đổi sinh viên quốc tế giữa Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, 03 học viên khoá D42 của Học viện đã được chọn cử đi trao đổi học tập tại Đại học Cảnh sát quốc gia...