TIẾP TỤC NHÂN RỘNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ TẠI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là một trong những mô hình mới được thành lập tại các tổ chức Đoàn trong CAND. Sau một thời gian hoạt động đã cho thấy đây là một mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tại các tổ chức Đoàn. Từ đó yêu cầu các tổ chức Đoàn trong CAND cần tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình CLB Lý luận trẻ trong thời gian tới.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên"[1, tr.84]. Đảng ta xác định: “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”[2]. Chính vì vậy việc trang bị lý luận cách mạng cho thanh niên là vấn đề có tính tất yếu, bởi “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”[3, tr.30]. Đặc biệt là trong giai đoạn toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự đấu tranh, chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Nhận thức rõ điều đó, Ban Thường vụ TW Đoàn đã xây dựng Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, sau đó ban hành Hướng dẫn số: 29-HD/TWĐTN-BTG về việc Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 - 2022 nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án. Thực hiện Hướng dẫn trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã quan tâm, chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thành lập các CLB Lý luận trẻ. Hiện nay, trong các tổ chức Đoàn trong CAND có 5 CLB Lý luận trẻ [Bảng 1, Phụ lục]. Sau khi kiện toàn, các CLB đã chủ động, tích cực tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động chính trị, bước đầu đạt kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chính trị tại các tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cụ thể:

Một là, CLB Lý luận trẻ đã tham mưu cho tổ chức Đoàn những nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị 

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong CAND đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được nhiều kết quả [4, 5]. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chính trị của một số tổ chức Đoàn chưa cao, chưa tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá trong nhận thức và hành động chính trị của đoàn viên, môi trường, động lực để đoàn viên chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập lý luận chính trị còn hạn chế. CLB Lý luận trẻ ra đời đã chủ động tham mưu cho Đoàn những nội dung, hình thức học tập, sinh hoạt chính trị của các tổ chức Đoàn. Đặc biệt, các buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB đều có sự tham gia của cán bộ Đoàn chủ chốt. Kết quả sinh hoạt chuyên đề của CLB đều được các tổ chức Đoàn tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt, qua đó chất lượng sinh hoạt chính trị của Đoàn đã ngày một nâng cao.

Hai là, công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên đối với công tác học tập, sinh hoạt chính trị ngày càng được nâng cao. 

Thông qua các phương tiện truyền thông, CLB Lý luận trẻ đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho toàn thể đoàn viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị và trách nhiệm của đoàn viên trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó có những tham mưu, hướng dẫn cho Đoàn các cấp xây dựng nội dung, hình thức tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hiệu quả, thiết thực, gắn với đặc điểm nhiệm vụ của từng tổ chức Đoàn [Bảng 4,5, Phụ lục]. Thông qua tổ chức tuyên truyền, hoạt động sinh hoạt của CLB góp phần nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời tham mưu cho các tổ chức Đoàn có những kế hoạch, biện pháp định hướng tư tưởng cho đoàn viên.

Ba là, hiệu quả, chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị của các tổ chức Đoàn ngày một nâng cao

Mục đích mà CLB hướng tới hiệu quả thiết thực, tạo ra chuyển biến tích cực cho học viên trong nhận thức và hành động chính trị. Các CLB triển khai thực hiện đa dạng, phong phú các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chính trị của đoàn viên tại các tổ chức Đoàn cơ sở [Bảng 2, Phụ lục]. Với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú [Bảng4, 5, Phụ lục], các hoạt động do các CLB Lý luận trẻ tổ chức đều có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức học tập và sinh hoạt chính trị tại các Đoàn cơ sở, nâng cao nhận thức và thực tiễn chính trị cho đội ngũ đoàn viên.

Bốn là, hoạt động của CLB góp phần tạo ra môi trường thuận lợi nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh cách mạng

Với nội dung sinh hoạt và hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, các hoạt động của CLB đã thực sự đã thực sự lôi cuốn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học viên tham gia [Bảng 4,5, Phụ lục]. Thực tế cho thấy, hoạt động của các CLB Lý luận trẻ đã tạo ra môi trường thuận lợi để đoàn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, trang bị tri thức lý luận và thực tiễn chính trị, kinh nghiệm nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động. Đó là cơ sở quan trọng để xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học; củng cố niềm tin, lập trường cách mạng, thái độ chính trị; hình thành nhãn quan chính trị, giúp đoàn viên nhận thức rõ đúng sai, phải trái, có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của đời sống chính trị - xã hội. Đặc biệt, đây cũng là môi trường thuận lợi để đoàn viên nhận thức rõ phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, ứng phó các âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh đối với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Năm là, hoạt động của CLB Lý luận trẻ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn 

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động CLB Lý luận trẻ, hiện nay CLB Lý luận trẻ đã được thành lập ở nhiều tổ chức Đoàn, đây thực sự là một mô hình hiệu quả nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên. Thông qua mô hình này các tổ chức Đoàn và các đoàn viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cách thức tổ chức và các mô hình hiệu quả của các CLB lý luận trẻ nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động sinh hoạt chính trị của CLB.[Bảng 3, Phụ lục]

Mặc dù mới được triển khai, song mô hình các CLB Lý luận trẻ tại các tổ chức Đoàn đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chính trị tại các tổ chức Đoàn cơ sở. Tuy nhiên, số lượng CLB Lý luận trẻ thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an còn ít so với các tổ chức Đoàn khác, chưa tương xứng với quy mô, tổ chức và chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Do vậy, cần phải quan tâm nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình này trong thời gian tới, từ đó yêu cầu:

- Đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 

Một là, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các tổ chức Đoàn nhân rộng, tổ chức và phát huy hiệu quả mô hình CLB Lý luận trẻ, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thành công Đề án: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”. Coi việc thành lập và hiệu quả của mô hình CLB Lý luận trẻ là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả công tác của các tổ chức Đoàn.

Hai là, kịp thời  định hướng nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức hoạt động hiệu quả cho các tổ chức Đoàn và các CLB Lý luận trẻ. Đặc biệt là định hướng, đề xuất nội dung, biên tập, in ấn, phát hành các sản phẩm tuyên truyền làm cơ sở để các tổ chức Đoàn chỉ đạo các CLB xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động. Trong đó coi trọng tuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn cách mạng.

Ba là, định kỳ hằng năm có kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Ban Chủ nhiệm các CLB chủ chốt các cụm Đoàn. Coi đây là một hình thức quan trọng nhằm định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt cho các CLB; đào tạo, bồi dưỡng tri thức, kỹ năng, biện pháp tổ chức hoạt động của CLB; trao đổi kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay giữa các CLB; tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy vai trò của đội ngũ Ban Chủ nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn.

Bốn là, tăng cường kết nối hệ thống, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB. Trong đó Trung ương Đoàn là đầu mối trong tổ chức, chỉ đạo các tổ chức Đoàn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cấp Trung ương gắn với hoạt động của LCB, hướng tới mục đích trên thông qua các hình thức như: Tổ chức Liên hoan CLB Lý luận trẻ; tọa đàm; hội thảo khoa học; tổ chức hội thi; nghe báo cáo chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng...  nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các CLB học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời phát huy vai trò của CLB trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận trong đoàn viên.

Năm là, chỉ đạo các tổ chức Đoàn định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của các CLB để báo cáo Đoàn cấp trên. Kịp thời khắc phục những hạn chế, khó , đồng thời phát huy các điểm mạnh, đặc biệt là các mô hình, cách làm hay trong tổ chức hoạt động của các CLB.

- Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an:

Một là, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn trực thuộc thành lập các CLB Lý luận trẻ. Tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình này tại các tổ chức Đoàn trực thuộc nhằm tạo diễn đàn, sân chơi phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tại các tổ chức Đoàn.

Hai là, kịp thời định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt và tạo cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB. Đặc biệt coi trọng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Công an TW lần thứ XVII; phát huy vai trò của Đoàn viên CAND trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ba là, liên kết các CLB Lý luận trẻ tại các cụm Đoàn trong và ngoài Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an nhằm nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các CLB Lý luận trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mô hình, cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị hiệu quả.

Bốn là, chỉ đạo các tổ chức Đoàn quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi về tài chính, thời gian, môi trường, cơ sở vật chất… nhằm phát huy vai trò của các CLB trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đoàn.

Năm là, coi trọng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của CLB Lý luận trẻ để kịp thời khắc phục hạn chế và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong tổ chức hoạt động của CLB.

  • Đối với các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an:

Một là, tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên nói chung và mô hình “CLB Lý luận trẻ” nói riêng. Tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để các thành viên CLB phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong thực hiện các hoạt động của CLB gắn với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công tác thanh niên. 

Hai là, quan tâm, chỉ đạo CLB Lý luận trẻ phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhu cầu, điều kiện học tập, sinh họat chính trị của đoàn viên; kịp thời phân công, chỉ đạo CLB thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chính trị của các tổ chức Đoàn.

Ba là, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chủ nhiệm các CLB Lý luận trẻ trực thuộc tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch của CLB và các nhiệm vụ chính trị khác được phân công; chỉ đạo các tổ chức Đoàn, CLB trực thuộc tham gia phối hợp; hướng dẫn, chỉ đạo CLB tổ chức thực hiện.

- Đối với Ban chủ nhiệm các CLB Lý luận trẻ:

Một là, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm các CLB trong tổ chức các hoạt động chính trị đa dạng, phong phú gắn với đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Hai là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tham gia. 

Chương trình hoạt động của các CLB thiết kế phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với công tác thanh vận và chương trình công tác Đoàn. 

Nội dung sinh hoạt chú trọng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn có tính chính trị, thời sự [Bảng 4, Phụ lục]... Kịp thời cung cấp thông tin, trang bị tri thức, định hướng chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng cho đoàn viên. 

Hình thức sinh hoạt cần đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị [Bảng 5, Phụ lục] nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của CLB, thu hút đoàn viên tham gia.

Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm, thế mạnh của các thành viên CLB trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực tiễn hoạt động của các CLB Lý luận trẻ cho thấy đây là mô hình hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tại các tổ chức Đoàn. Do vậy, cần phải tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình này trong thời gian tới. Để làm được điều đó yêu cầu cần có sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ chức Đoàn, đặc biệt là các tổ chức Đoàn cơ sở.

 Đinh Văn Thành

Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công anGửi cho bạn bè

Các tin khác